آسیاب چکشی 45 مایل در ساعت 80 2 m3 ساعت 561 کیلوگرم m3

تبدیل واحد: حجم و ظرفیت: dessertspoon (ایالات متحده) - mL .. واحد گنجایش مایعات (آمریکا), واحد گنجایش مایعات (انگلستان), قاشق (ایالات متحده), قاشق (متری), قاشق (انگلستان), dessertspoon (انگلستان), قاشق چای خوری (ایالات متحده), قاشق چای خوری (متری), قاشق چای خوری (انگلستان), گیل (ایالات متحده), gill (UK), هر چیز کوچک (ایالات متحده), هر چیز کوچک (انگلستان), مایل مکعب, حیاط مکعب,.آسیاب چکشی 45 مایل در ساعت 80 2 m3 ساعت 561 کیلوگرم m3,تبدیل واحد: حجم و ظرفیت: pL - fl oz (UK) | Tradukka [فارسی]. جام (انگلستان), واحد گنجایش مایعات (آمریکا), قاشق (ایالات متحده), قاشق (متری), قاشق (انگلستان), dessertspoon (ایالات متحده), dessertspoon (انگلستان), قاشق چای خوری (ایالات متحده), قاشق چای خوری (متری), قاشق چای خوری (انگلستان), گیل (ایالات متحده), gill (UK), هر چیز کوچک (ایالات متحده), هر چیز کوچک (انگلستان), مایل مکعب,.

22 نظرات

Convertbee - Unit Converter 1.3.1 دانلود مبدل واحد | اندروید گذر

طول: مایل، یارد، فوت، اینچ، کیلومتر، متر، سانتی متر و … – دما: سلسیوس، فارنهایت، کلوین و … – حجم: فوت مکعب، گالن، کوارت، پاینت، فتجان قاشق سوپخوری، قاشق چای خوری، لیتر و … – سرعت: Knots، مایل/ساعت، کیلومتر/ساعت و … – منطقه: مربع مایل، مربع فوت، Acre و … – وزن: تن کوتاه، پوند، اونس، تن، کیلوگرم و …

معرفی اپلیکیشن Convert Units؛ مبدل واحدی جامع برای کاربران آیفون .

16 آگوست 2016 . از هر تلفن هوشمند و سیستم عاملی که استفاده کنیم، همگی به یک اپلیکیشن مبدل فایل خوب در آن احتیاج خواهیم داشت؛ ابزاری که بتواند به سادگی پوند را به کیلوگرم، درجه فارنهایت را به سلسیوس و مایل را به متر و کیلومتر تبدیل کند. خوشبختانه اندرویدی ها، خصوصا کاربران ایرانی با وجود اپلیکیشنی مثل جعبه.

تبدیل انواع واحد ها

1 میل = 1760 یارد *. * 1 میل دریایی = 6080 فوت *. * 1 میل دریایی = 5152 / 1 میل *. <><><><><><><><><>. تبدیل واحدی های سطحی: * 1 سانتیمتر = 155 / 0 اینچ مربع *. * 1 اینچ مربع = 452 / 6 . 1 میل مربع = 590 / 2 کیلومتر مربع *. * 1 کیلومتر مربع = 386 / 0 .. 1000 کیلو گرم کالری = 163 / 1 کیلو وات ساعت *. * کیلو وات ساعت.

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید

19 دسامبر 2010 . ﺬب و ﻣﺼﺮف ﻓﺴـﻔﺮ و ﭘﺘﺎﺳـﻴﻢ در. ﭘﻮﺷﺶ. ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺘﺪا ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ. آﺳﻴﺎب ﺷﺪه، ﺑـﻪ ﻛـﻮره ﺑـﺎ دﻣـﺎي. 760. درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ. ﮔﺮاد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ. ﺳﻪ. ﺳـﺎﻋﺖ، ﻣﻴـﺰان. ﻓﺴﻔﺮ و ﭘﺘﺎ .. level (m3.ha-1(. ﻋﻤﻠﻜﺮد. ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ. (. ﮔﺮم. در. ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ. ) Biological yield (g.m-2(. ﺷﺎﺧﺺ. ﺑﺮداﺷﺖ. (. درﺻﺪ. ) Harvest index (). ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﺧﻪ. ﺟﺎﻧﺒﻲ. Branch number per.

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید - دانشگاه فردوسی .

4 سپتامبر 2010 . اﺗﻔـﺎﻗﯽ. ﺳﻄﺢ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮي ﺑﺮاي ﭼﻬﺎر ﺣﺎﻟﺖ زاوﯾﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ. ،0. ،45. 90. و. 135. درﺟﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﯾﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﮐﻞ. 80. ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﯾﺪ. ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﺳﺘﺨﺮاﺟﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه در ﺟﺪول. 2 .. ،2. و 3. 4. ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ. ﺑﺮ. ﺳﺎﻋﺖ. و. ارﺗﻔﺎع. ﺑﺮش. در. ﺳﻪ. ﺳﻄﺢ. ،15. 25. و. 35. ﺳﺎﻧﺘﯽ. ﻣﺘﺮ . آزﻣﺎﯾﺶ. ﻫﺎ ﺑﻪ. ﺻﻮرت ﻓﺎﮐﺘﻮرﯾﻞ ﺑﺮ ﻣﺒﻨـﺎي. ﻃﺮح ﺑﻠﻮك. ﻫﺎي ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺼﺎدﻓﯽ و در ﺳﻪ ﺗﮑﺮار اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. از.

قسمت اول

1395. / ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ. 499. م ﺳﺎﻋﺖ. ﻫﺎي دﯾﻮاري، ﺳﺎﻋﺖ. ﻫﺎي ﻣﭽﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﺷﯿﺎء. ﻣﺸﻤﻮل. ﻓﺼﻞ. 91. ؛. ن اﺑﺰارﻫﺎي ﺗﻌﻮﯾﻀﯽ ﻣﺸﻤﻮل. ردﯾﻒ. 07 82. ﯾﺎ ﺑـﺮوس. ﻫـﺎ از اﻧـﻮاﻋﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ. ﻋﻨﻮان اﺟﺰاء ﻣﺎﺷﯿﻦ. آﻻت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ. ﮔﯿﺮﻧـﺪ (. ردﯾـﻒ. 03 96. )؛. اﺑﺰارﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع ﻣﻮاد ﻣﺘﺸﮑﻠﻪ ﻗﺴـﻤﺖ ﻋﺎﻣـﻞ. آﻧﻬﺎ، ﻃﺒﻘﻪ. ﺑﻨﺪي ﻣـﯽ. ﺷـﻮﻧﺪ (ﻣـﺜﻼً، در ﻓﺼـﻞ. 40. ،42. ،. 43. ،. 45. ﯾـﺎ. 59. ، ﯾـﺎ. ردﯾﻒ. ﻫﺎي.

قسمت اول - سازمان توسعه تجارت

Section II. ماشين. آالت و وسايل مكانيكي؛ ادوات برقي؛ اجزاء و. قطعات آنها؛. دستگاه. ها. ي ضبط و پخش صوت؛. دستگاه. ها. ي ضبط و پخش صوت و تصوير تلويزيون،. و اجزاء و قطعات .. م ساعت. هاي ديواري، ساعت. هاي مچي يا ساير اشياء. مشمول. فصل. 30. ؛. ن ابزارهاي تعويضي مشمول. رديف. 11. 44. يا بـروس. هـا از انـواعي كـه بـه. عنوان اجزاء ماشين.

• 704 ذرت زودرس رﻗﻢ ﻫﺎي ﻫﺮز ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد و اﺟﺰاي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺮرﺳﻲ

7/45. درﺻﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﺸﺎن داد. ذرت در اﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎر اﺛﺮ رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺎ ﻋﻠﻒ. ﻫﺮز. ﺑﺮ اﺳ. ﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻪ. دﺳﺖ آﻣﺪه، ﺗﺮاﻛﻢ. ﭼﻬﺎر ﺑﻮﺗﻪ در ﻣﺘﺮ. ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮداﺷﺖ. 02/38. درﺻﺪ ﻛﻢ. ﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎﻫ .. ﺗﻮزﻳﻦ ﺷﺪ . ﻋﺪد ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان وزن ﺗﺮ ﮔﻴﺎه. ﺛﺒﺖ ﺷﺪ . ﺑﺮگ. ﻫﺎ ﺑﻪ. ﻣﺪت. 24. ﺳﺎﻋﺖ در ﻇﺮف ﻣﺤﺘﻮي. آب ﻣﻘﻄﺮ ﻗﺮار. ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و دوﺑﺎره ﭘﺲ از ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن آب. ﺳﻄﺤﻲ، ﺗﻮزﻳﻦ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﺪد ﻧﻴﺰ ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان وزن. اﺷﺒ.

تبدیل واحد: حجم و ظرفیت: dessertspoon (ایالات متحده) - mL .

. واحد گنجایش مایعات (آمریکا), واحد گنجایش مایعات (انگلستان), قاشق (ایالات متحده), قاشق (متری), قاشق (انگلستان), dessertspoon (انگلستان), قاشق چای خوری (ایالات متحده), قاشق چای خوری (متری), قاشق چای خوری (انگلستان), گیل (ایالات متحده), gill (UK), هر چیز کوچک (ایالات متحده), هر چیز کوچک (انگلستان), مایل مکعب, حیاط مکعب,.

تبدیل واحد: حجم و ظرفیت: pL - fl oz (UK) | Tradukka [فارسی]

. جام (انگلستان), واحد گنجایش مایعات (آمریکا), قاشق (ایالات متحده), قاشق (متری), قاشق (انگلستان), dessertspoon (ایالات متحده), dessertspoon (انگلستان), قاشق چای خوری (ایالات متحده), قاشق چای خوری (متری), قاشق چای خوری (انگلستان), گیل (ایالات متحده), gill (UK), هر چیز کوچک (ایالات متحده), هر چیز کوچک (انگلستان), مایل مکعب,.

Convertbee - Unit Converter 1.3.1 دانلود مبدل واحد | اندروید گذر

طول: مایل، یارد، فوت، اینچ، کیلومتر، متر، سانتی متر و … – دما: سلسیوس، فارنهایت، کلوین و … – حجم: فوت مکعب، گالن، کوارت، پاینت، فتجان قاشق سوپخوری، قاشق چای خوری، لیتر و … – سرعت: Knots، مایل/ساعت، کیلومتر/ساعت و … – منطقه: مربع مایل، مربع فوت، Acre و … – وزن: تن کوتاه، پوند، اونس، تن، کیلوگرم و …

آسیاب چکشی 45 مایل در ساعت 80 2 m3 ساعت 561 کیلوگرم m3,

معرفی اپلیکیشن Convert Units؛ مبدل واحدی جامع برای کاربران آیفون .

16 آگوست 2016 . از هر تلفن هوشمند و سیستم عاملی که استفاده کنیم، همگی به یک اپلیکیشن مبدل فایل خوب در آن احتیاج خواهیم داشت؛ ابزاری که بتواند به سادگی پوند را به کیلوگرم، درجه فارنهایت را به سلسیوس و مایل را به متر و کیلومتر تبدیل کند. خوشبختانه اندرویدی ها، خصوصا کاربران ایرانی با وجود اپلیکیشنی مثل جعبه.

تبدیل انواع واحد ها

1 میل = 1760 یارد *. * 1 میل دریایی = 6080 فوت *. * 1 میل دریایی = 5152 / 1 میل *. <><><><><><><><><>. تبدیل واحدی های سطحی: * 1 سانتیمتر = 155 / 0 اینچ مربع *. * 1 اینچ مربع = 452 / 6 . 1 میل مربع = 590 / 2 کیلومتر مربع *. * 1 کیلومتر مربع = 386 / 0 .. 1000 کیلو گرم کالری = 163 / 1 کیلو وات ساعت *. * کیلو وات ساعت.

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید

19 دسامبر 2010 . ﺬب و ﻣﺼﺮف ﻓﺴـﻔﺮ و ﭘﺘﺎﺳـﻴﻢ در. ﭘﻮﺷﺶ. ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺘﺪا ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ. آﺳﻴﺎب ﺷﺪه، ﺑـﻪ ﻛـﻮره ﺑـﺎ دﻣـﺎي. 760. درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ. ﮔﺮاد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ. ﺳﻪ. ﺳـﺎﻋﺖ، ﻣﻴـﺰان. ﻓﺴﻔﺮ و ﭘﺘﺎ .. level (m3.ha-1(. ﻋﻤﻠﻜﺮد. ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ. (. ﮔﺮم. در. ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ. ) Biological yield (g.m-2(. ﺷﺎﺧﺺ. ﺑﺮداﺷﺖ. (. درﺻﺪ. ) Harvest index (). ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﺧﻪ. ﺟﺎﻧﺒﻲ. Branch number per.

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید - دانشگاه فردوسی .

4 سپتامبر 2010 . اﺗﻔـﺎﻗﯽ. ﺳﻄﺢ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮي ﺑﺮاي ﭼﻬﺎر ﺣﺎﻟﺖ زاوﯾﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ. ،0. ،45. 90. و. 135. درﺟﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﯾﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﮐﻞ. 80. ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﯾﺪ. ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﺳﺘﺨﺮاﺟﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه در ﺟﺪول. 2 .. ،2. و 3. 4. ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ. ﺑﺮ. ﺳﺎﻋﺖ. و. ارﺗﻔﺎع. ﺑﺮش. در. ﺳﻪ. ﺳﻄﺢ. ،15. 25. و. 35. ﺳﺎﻧﺘﯽ. ﻣﺘﺮ . آزﻣﺎﯾﺶ. ﻫﺎ ﺑﻪ. ﺻﻮرت ﻓﺎﮐﺘﻮرﯾﻞ ﺑﺮ ﻣﺒﻨـﺎي. ﻃﺮح ﺑﻠﻮك. ﻫﺎي ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺼﺎدﻓﯽ و در ﺳﻪ ﺗﮑﺮار اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. از.

قسمت اول

1395. / ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ. 499. م ﺳﺎﻋﺖ. ﻫﺎي دﯾﻮاري، ﺳﺎﻋﺖ. ﻫﺎي ﻣﭽﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﺷﯿﺎء. ﻣﺸﻤﻮل. ﻓﺼﻞ. 91. ؛. ن اﺑﺰارﻫﺎي ﺗﻌﻮﯾﻀﯽ ﻣﺸﻤﻮل. ردﯾﻒ. 07 82. ﯾﺎ ﺑـﺮوس. ﻫـﺎ از اﻧـﻮاﻋﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ. ﻋﻨﻮان اﺟﺰاء ﻣﺎﺷﯿﻦ. آﻻت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ. ﮔﯿﺮﻧـﺪ (. ردﯾـﻒ. 03 96. )؛. اﺑﺰارﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع ﻣﻮاد ﻣﺘﺸﮑﻠﻪ ﻗﺴـﻤﺖ ﻋﺎﻣـﻞ. آﻧﻬﺎ، ﻃﺒﻘﻪ. ﺑﻨﺪي ﻣـﯽ. ﺷـﻮﻧﺪ (ﻣـﺜﻼً، در ﻓﺼـﻞ. 40. ،42. ،. 43. ،. 45. ﯾـﺎ. 59. ، ﯾـﺎ. ردﯾﻒ. ﻫﺎي.

قسمت اول - سازمان توسعه تجارت

Section II. ماشين. آالت و وسايل مكانيكي؛ ادوات برقي؛ اجزاء و. قطعات آنها؛. دستگاه. ها. ي ضبط و پخش صوت؛. دستگاه. ها. ي ضبط و پخش صوت و تصوير تلويزيون،. و اجزاء و قطعات .. م ساعت. هاي ديواري، ساعت. هاي مچي يا ساير اشياء. مشمول. فصل. 30. ؛. ن ابزارهاي تعويضي مشمول. رديف. 11. 44. يا بـروس. هـا از انـواعي كـه بـه. عنوان اجزاء ماشين.

• 704 ذرت زودرس رﻗﻢ ﻫﺎي ﻫﺮز ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد و اﺟﺰاي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺮرﺳﻲ

7/45. درﺻﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﺸﺎن داد. ذرت در اﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎر اﺛﺮ رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺎ ﻋﻠﻒ. ﻫﺮز. ﺑﺮ اﺳ. ﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻪ. دﺳﺖ آﻣﺪه، ﺗﺮاﻛﻢ. ﭼﻬﺎر ﺑﻮﺗﻪ در ﻣﺘﺮ. ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮداﺷﺖ. 02/38. درﺻﺪ ﻛﻢ. ﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎﻫ .. ﺗﻮزﻳﻦ ﺷﺪ . ﻋﺪد ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان وزن ﺗﺮ ﮔﻴﺎه. ﺛﺒﺖ ﺷﺪ . ﺑﺮگ. ﻫﺎ ﺑﻪ. ﻣﺪت. 24. ﺳﺎﻋﺖ در ﻇﺮف ﻣﺤﺘﻮي. آب ﻣﻘﻄﺮ ﻗﺮار. ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و دوﺑﺎره ﭘﺲ از ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن آب. ﺳﻄﺤﻲ، ﺗﻮزﻳﻦ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﺪد ﻧﻴﺰ ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان وزن. اﺷﺒ.

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید - بوم شناسی .

2, No. 3, fall 2010, p. 372-382. ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺘﻔﺎوت. ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﮔﯿﺎه ﺟﻮ. (. Hordeum vulgare L. ) ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي. ﮐﺮﺑﻦ زﯾﺴﺖ. ﺗﻮده ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ، ﮐﺮﺑﻦ آﻟﯽ و ﻧﯿﺘﺮوژن ﮐﻞ در ﺧﺎك ... ﺳﺎﻋﺖ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺗﺪﺧﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ . ﭘـﺲ از آن. ﻧﻤﻮﻧـﻪ. ﻫـﺎي. ﺗﺪﺧﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎ. 10. ﻣﯿﻠﯽ. ﻟﯿﺘﺮ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن. 1:10. ﺧـﺎك ﺗﻠﻘـﯿﺢ ﺷـﺪﻧﺪ . ﺳﭙﺲ ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺪﺧﯿﻦ ﺷﺪه و ﻧﻤ. ﻮﻧـﻪ ﺗـﺪﺧﯿﻦ ﻧﺸـﺪه در ﻣﻌـﺮض. 50. ﻣﯿﻠﯽ. ﻟﯿﺘﺮ ﺳﻮد. 5/0. ﻧﺮﻣﺎل و. 10. ﻣﯿﻠﯽ.

پتانسیل ها و توانمندی های استان خراسان جنوبی اینجا - مرکز خدمات .

تلفن: 0561 - 2234780 همراه: 0915 561 7155 . نشانی: استان خراسان جنوبی - بیرجند - میدان شهدا - دانشگاه 1 - اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان )ساختمان شماره 2( .. 45. توانمندی ها، پتانسیلها و فرصت های سرمایـه گذاری خراسان جنـوبی. وضعیت امور زیربنایی و خدمات استان فصل 3 -. مرکز خدمات و دبیرخانه ستاد سرمایه گذاری استان.

لوازم آشپزخانه | فروشگاه اینترنتی بانه کالا

DAT AT-620 Rechargable Emergency Light . 103,000 تومان 83,000 تومان. چراغ قوه Polas M3 . 61,000 تومان 48,000 تومان. HY-091 Headlamp . موجود نیست. Polas MX-80 Rechargeable Headlamp . 65,000 تومان 49,000 تومان. Polas MX-24 Headlamp . 58,000 تومان. چراغ قوه پلیسی Polas MX-7303 . موجود نیست. کارد شکاری 2012‎.

Pre:armv 1100 3 محور ماشین محور عمودی
Next:2010 سنگ شکن فکی جدید