درجه بندی سنگدانه ها

آزمایش ها - گروه نرم افزاری مهندس پلاس - عمران، معماری3 دسامبر 2017 . آزمایش ها. بخش آزمایش های اپلیکیشن دستیار مهندس شامل شرح کامل آزمایش ها همراه با تصویر و فرمول های محاسباتی آنها می باشد. لیست بخش های مختلف آزمایش ها به شرح زیر است: آزمایش های سنگدانه (شامل ۱۰ آزمایش). دانه بندی شن به وسیله الک. تعیین درجه رطوبت کلی سنگدانه ها و درصد جذب آب. دانه بندی ماسه توسط الک و.درجه بندی سنگدانه ها,درجه بندی سنگدانه ها,روش دانه بندي ماسه توسط الك و تعيين ضريب نرمي - عمران پویاقاعدتا مقدار ماسه در مخلوط بتن بايد كم باشد زيرا افزايش 10 تا 15 درصد دانه‌هاي كوچكتر از 0.15 ميلي متر در سنگدانه‌ها، باعث تقريبا 10 كاهش مقاومت فشاري بتن مي‌گردد. از موارد ديگر كاربرد دانه بندي ماسه مي‌توان از نتايج آزمايش به منظور تطبيق توزيع اندازه دانه‌ها با مشخصات لازم براي مصالح سنگي و همچنين تهيه اطلاعات لازم براي.

24 نظرات

استاندارد ملی ایران - سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ تن ها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشسر استاندارد های ملی (رسمی) ایران را به. عهده دارد. . بازار های بین المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد های کالاهای صادراتی و درجه بندی آن را اجباری نماید. همچنین برای .. ۲ - ۱ استاندارد ملی ایران شماره ۳۰۲ : سال ۱۳۹۴، سنگدانه های بتن " " ویژگی ها.

ﺑﻨﺪي اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﻨﺎﺳﺐ - تحقیقات بتن

1 آگوست 2015 . ﮔﺬارد، ﺗﻮزﯾﻊ ذرات. ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺪازه آﻧﻬﺎ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﻋﻠﻢ. ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺧﺎك ﺑﻮده و ﺿﺮﯾﺐ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ. (. Cu. ) ﻧﺎم دارد. 15[ .] اﯾﻦ. ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺟﻬﺖ ﺑﯿﺎن ﺗﻮزﯾﻊ ذرات ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺪازه آﻧﻬﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه. اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮزﯾﻊ داﻧﻪ. ﻫﺎ ﻣﯽ. ﭘﺮدازد. ﺑ. ﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ. Cu. ﺑﻪ ﺑﯿﺎن درﺟﻪ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ و داﻧﻪ. ﺑﻨﺪي ذرات و ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ. ﻫﺎ ﻣﯽ. ﭘﺮدازد . ﻫﺮﭼﻪ. Cu. ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﺮخ ﺗﻮزﯾﻊ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ. ﻫﺎ وﺳﯿﻊ. ﺗﺮ ﻣﯽ.

استاندارد تعيين وزن مخصوص و جذب آب سنگدانه هاي درشت

2-3- مخزن آب ( يك مخزن آ'بندي شده براي توزين ظرف حاوي نمونه در داخل آب). 2-4- الكها( الك 75/4 ميليمتر و يا ساير اندازه هاي مورد نياز). 3- نمونه برداري: تمام مصالح رد شده از الك 75/4 ميليمتر ( شماره4) را دور ريخته و تمام نمونه شستشو داده ميشود تا گرد وخاك يا ساير پوشش ها از سطح آنها جا شوند . اگر سنگدانه داراي مقدار قابل توجهي ذرات ريز تر از.

راهنمای طرح اختلاط

ﺑﻨﺪي ﻣﺨﻠﻮط ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ و ﻋﻴﺎر ﺳﻴﻤﺎن ﺑـﺮ ﻣﻘـﺪار آب ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ﺑـﺘﻦ دﻳـﺪه ﻧـﺸﺪه و. ﺻﺮﻓﺎً ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻧﺪازه ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ . در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪار آب، ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ. ﻫﺎ ﺑﺎ اﺑﻬﺎم. و ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ . ﺿﻤﻨﺎً در ﺗﻌﻴﻴ ... ﻫﺎ. ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ ﺧﺎﺻـﻲ ﻣﻨﻈـﻮر ﻧـﺸﺪه. اﺳﺖ و ﺳﻌﻲ ﻣﻲ. ﺷﻮد در اﻳﻦ راﻫﻨﻤﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ. ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد . ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻛﺎرآﻳﻲ ﺑﺘﻦ. ﻫﺎي ﺳﻔﺖ. ﺗﺮ از ﻃﺒﻘﻪ. S1. ﻣـﻲ. ﺗـﻮان از آزﻣـﺎﻳﺶ. ﻫـﺎي. وي ﺑـﻲ و. درﺟﻪ ﺗﺮاﻛﻢ.

ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﻨﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻦ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺘﻲ در ﺗ - انجمن بتن ایران

ﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ واﻗﻌﻲ، ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ. ﻫﺎي ﺑﺎزﻳﺎﻓﺘﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﻧﺨﺎﻟﻪ. ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن. ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ. ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﺑﺼﻮرت ﻛﻠﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ارﺗﻘﺎي رده. ﻫﺎي ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﺑﺘﻦ از. C15. ﺑﻪ. C25 . دﻳﮕﺮ، ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ اﻳﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ و اﺳﺘﻔﺎده ي ﻣﺠﺪد آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺼﺎﻟﺢ درﺟﻪ دوم و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ، اﻳﻦ اﻳﺪه در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ. ﻛـﻪ ﺧـﺎﻟﻲ . ﺑﻮده و از ﻃﺮﻓﻲ در ﻣﺤﻴﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺧﺮد و داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه.

روش دانه بندي ماسه توسط الك و تعيين ضريب نرمي - عمران پویا

قاعدتا مقدار ماسه در مخلوط بتن بايد كم باشد زيرا افزايش 10 تا 15 درصد دانه‌هاي كوچكتر از 0.15 ميلي متر در سنگدانه‌ها، باعث تقريبا 10 كاهش مقاومت فشاري بتن مي‌گردد. از موارد ديگر كاربرد دانه بندي ماسه مي‌توان از نتايج آزمايش به منظور تطبيق توزيع اندازه دانه‌ها با مشخصات لازم براي مصالح سنگي و همچنين تهيه اطلاعات لازم براي.

راهنمای طرح اختلاط

ﺑﻨﺪي ﻣﺨﻠﻮط ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ و ﻋﻴﺎر ﺳﻴﻤﺎن ﺑـﺮ ﻣﻘـﺪار آب ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ﺑـﺘﻦ دﻳـﺪه ﻧـﺸﺪه و. ﺻﺮﻓﺎً ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻧﺪازه ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ . در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪار آب، ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ. ﻫﺎ ﺑﺎ اﺑﻬﺎم. و ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ . ﺿﻤﻨﺎً در ﺗﻌﻴﻴ ... ﻫﺎ. ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ ﺧﺎﺻـﻲ ﻣﻨﻈـﻮر ﻧـﺸﺪه. اﺳﺖ و ﺳﻌﻲ ﻣﻲ. ﺷﻮد در اﻳﻦ راﻫﻨﻤﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ. ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد . ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻛﺎرآﻳﻲ ﺑﺘﻦ. ﻫﺎي ﺳﻔﺖ. ﺗﺮ از ﻃﺒﻘﻪ. S1. ﻣـﻲ. ﺗـﻮان از آزﻣـﺎﻳﺶ. ﻫـﺎي. وي ﺑـﻲ و. درﺟﻪ ﺗﺮاﻛﻢ.

استاندارد تعيين وزن مخصوص و جذب آب سنگدانه هاي درشت

2-3- مخزن آب ( يك مخزن آ'بندي شده براي توزين ظرف حاوي نمونه در داخل آب). 2-4- الكها( الك 75/4 ميليمتر و يا ساير اندازه هاي مورد نياز). 3- نمونه برداري: تمام مصالح رد شده از الك 75/4 ميليمتر ( شماره4) را دور ريخته و تمام نمونه شستشو داده ميشود تا گرد وخاك يا ساير پوشش ها از سطح آنها جا شوند . اگر سنگدانه داراي مقدار قابل توجهي ذرات ريز تر از.

ÿþ2 0 1 7 - 0 7 - 2 4 ( 2 )

24 جولای 2017 . ۳) رنگ آمیزی سفید یا عایق بندی سیلوهای سیمان و سنگدانه ها و مخازن آب. ۴) نگهداری کیسههای سیمان در انبارهای سرپوشیده || |. ۹ - ۸ - ۴-۲ دمای مخلوط بتن. ۱-۴-۲-۸-۹ دمای مخلوط بتن نباید بیشتر از ۳۲ درجه سلسیوس برای بتن معمولی و ۱۵ درجه. نسلسیوسن برای بتن حجیم باشد. ۹- ۸ - ۲ - ۲-۴ دمای مخلوط بتن باید با سرد کردن.

مقاله تاثیر درصد شکستگی سنگدانه ها بر روی عیار سیمان مصرفی .

در مقاله حاضر سعی شده است با کمک روش ملی طرح مخلوط بتن تاثیرات شکستگی سنگدانه های ریز و درشت بر روی عیار سیمان مصرفی بررسی گردد. برای این منظور حداکثر اندازه دانه ها 38و25و19 میلیمتر مقاومت فشاری بتن 20، 30و40 MPa بافت دانه بندی n 0/55و 0/45 و 0/35 دراسلامپ 100 میلیمتر و سیمان تیپ یک با مقاومت فشاری ملات.

درجه بندی سنگدانه ها,

دانه بندی با الک

دانه ها با مشخصات تعیین شده برای مصالح سنگی و همچنین برای کنترل تولید کنندگان سنگدانه های مختلف و یا مخلوطهایی که. در آنها مصالح سنگی به . آزمایش یا ۰/۱ گرم باشد ( هر کدام که بزرگتر باشد). |. ۲- گرمخانه : با کنترل درجه حرارت قادر به نگهداری درجه حرارت در دمای ۵+۱۱۰ درجه سانتیگراد باشد . ٣- الک ها : منطبق باشند . تغییرات.

کاربرد روش سطح پاسخ در ارزيابی تاثير دانه بندی بر ميزان نسبت آب .

ن دانشگاه آزاد واحد سمنان. چکيده: در اين تحقيق آزمايشگاهی، تاثير دانه. بندی مخلوط سنگدانه. ها بر کارايی بتن. تازه. مورد بررسی قرار گرفت. بر مبنای روش ملی طرح ... صورت خطی است . -9. تغييرات اسالمپ بر حسب مدول نرمی مخلوط سنگدانه. ها،. به. صورت منحنی درجه. سه. است . -4. رابطه نسبت آب به سيمان ) w/c. (،. بر حسب مدول نرمی. ،. به.

درجه بندی سنگدانه ها,

استاندارد ملی ایران شماره 446، سنگدانه ها -مواد ریزتر از الک 75 میکرومتر

سازمان می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصولات کشور ، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه بندی آن را. اجباری نماید . همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره ،. آموزش ، بازرسی ، ممیزی و صدور گواهی سیستم های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی، آزمایشگاه.

طرح اختلاط بتن - کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران

26 ا کتبر 2015 . ويژگي هاي سنگدانه. - ترجيحاً ويژگي هاي سيمان ، آب و افزودني. · محل تهيه طرح و نيازمندي ها. - آزمايشگاه و ابزار سنجش اجزاء، رطوبت سنجي، براي ساخت مخلوط آزمون و اختلاط و ... به طور كلي كارگاه‌ها به 3 درجه الف، ب و ج تقسيم مي‌شوند. . جدول 3-2 رتبه بندي كارگاه‌ها بر اساس وضعيت توليد بتن، نظارت و كنترل كيفيت.

The National Method for Concrete Mix Design

ﺷﻮد ﻛﻪ از ﻃﺮﻓﻲ از ﺣﺠﻢ ﻓﻀﺎي ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ. ﻫﺎ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن دارد، ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد و از ﻃﺮف. دﻳﮕﺮ. ،. اﻛﺎر. ﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺑﺘﻦ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﮔﺮدد . زﻳﺮا اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻲ. ﺗﻮان ﻣﻨﺤﻨﻲ داﻧﻪ. ﺑﻨﺪي و ﻣﺤﺪوده آن را ﻃﻮري. اراﺋﻪ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﻀﺎي ﻣﻨﺎﻓﺬ. ﻪﺑ. دﺳﺖ آﻳﺪ. ،. اﻣﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ داراي ﻛﺎر. آ. ﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ . داﻧﻪ. ﺑﻨﺪي ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﺑﺘﻦ ﻫﻢ. ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ زﻳﺎدي ﺑﺮ ﺟﺪاﺷﺪﮔﻲ، آب اﻧﺪاﺧﺘﻦ و ﺟﻤﻊ. ﺷﺪﮔﻲ دارد . در روش ﻣﻠﻲ ﻃﺮح ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺘﻦ،.

آزمايشگاه بتن دانشكده فني مشهد - سنگدانه ها

سنگ دانه. سنگدانه ها. تعریف: مصالح سنگی یا سنگدانه ها یا مصالح خنثی به مصالحی گفته می شود که توسط لعاب سیمان با یکدیگر چسبیده و استخوان بندی بتن را .. عدم تشابه این ضریب در مصالح سنگی و خمیر سیمان به مقداری بیش از 6-10×5/5 بر درجه سانتیگراد ، وجود حرارتهای زیاد باعث از بین رفتن پیوستگی سنگدانه ها و لعاب.

كتاب آسفالت گرم و سرد ؛ انتشارات سازمان شهرداري ها . - سازمان شهرداریها

۱۳۹. ۱-۵. کلیات. ۲-۵. دامنه کاربرد. ۳-۵. انواع آسفالت سرد..... ۱-۳-۵. آسفالت سرد کارخانه ای . ۲-۳-۵. آسفالت سرد مخلوط در محل. ۴-۵. مشخصات فنی مصالح سنگی . ۱-۴-۵. دانه بندی سنگدانهها ... ۲-۴-۵. دانه بندی فیلر.. ۵-۵ . مواد قیری .. ۶-۵. انتخاب قیر . ۱-۶-۵ .درجه نفوذ قیر . ۲-۶-۵. کندروانی قیر ..... ۳-۶-۵. تأثیر دانه بندی مصالح. ۱۳۹.

Pancrete 431 - شرکت پویا نوین بتن ایرانیان | افزودنی های بتن .

افزایش چسبندگی و روانی بتن و قابلیت پمپ پذیری بدون آب انداختگی و جدایی سنگدانه ها. مزایا: . gr/cm3 1.18 دردمای2 ± 22 درجه سانتیگراد . بسته بندی: به صورت مایع در بشکه های 220 لیتری یا درگالن های 20 لیتری موجود می باشد. در صورت سفارش مشتری در بسته بندی خاص یا بدون بسته بندی در تانکر قابل تحویل خواهد بود.

ﺎز ﺑﻨﺪي ﺑ ﺑﺎ داﻧﻪ ﭘﻠﻴﻤﺮي ﻻﻳﻪ ﻧﺎزك ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻃﺮح اﺧﺘﻼط و ﻋ - ResearchGate

ﺑﻨﺪي ﺑﺎز. ﻻﻳﻪ. ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮ و ﻛﻢ ﺿﺨﺎﻣﺖ از ﻣﺨﻠﻮط. ﻫﺎي آﺳﻔﺎﻟﺘﻲ ﮔﺮم. ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﺨﻮان. ﺑ. ﻨﺪي. ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ. اي درﺷﺖ. داﻧﻪ دارﻧﺪ و اﻏﻠﺐ ﻣﻘﺪار رﻳﺰداﻧﻪ ﻛﻤﻲ دارﻧﺪ. در اﻳﻦ ﻻﻳﻪ. ﻫﺎ ﺑﺎرﻫﺎي ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻤﺎس ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ .. درﺟﻪ. ﺑﻨﺪي ﻧﻔﻮذي ﻗ. ﻴﺮﻫﺎ. ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد. ﻫﺎي. ASTM D946/AASHTO M20. ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪه و ﻧﺘﺎﻳﺞ. آﻧﻬﺎ. در ﺟﺪول. 2. اراﺋﻪ. ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺟﺪول. 2. : وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي. ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻗﻴﺮ. ﺧﺎﻟﺺ. آزﻣﺎﻳﺶ. روش اﺳﺘﺎﻧﺪارد. ﻧﺘﻴﺠﻪ.

شاقول | گنجینه استاندارد های ساختمان و معدن سازمان ملی استاندارد ایران

1, سنگدانه ها-آزمون های خصوصیات ساختاری -قسمت9- تعیین نرمه به روش آزمون متیلن بلو, 10447-9, 1395. 2, سنگدانه . 14, قیر و مواد قیری -قیر خالص طبقه بندی شده براساس درجه نفوذ -ویژگی ها, 12505-1, 1395 . 30, ساختمان ها و کارهای مهندسی عمران درزگیر ها-رده بندی و الزامات برای درزگیر های مسیر عبور عابر پیاده, 20860, 1395.

اصل مقاله (1227 K) - فصلنامه علمی - پژوهشی مهندسی حمل و نقل

Lucobit بر بررسی حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالتی با استخوان بندی سنگدانه ای اصالح شده با دو نوع از این پلیمرها به نام های. با درصد های مختلف . در درجه دوم قرار دارد. البته این مسئله به این معنی نیست که. از اهمیت کمی برخوردار SMA مالت قیری در مخلوط های. [Mokhtari, 2011است، بلکه اساساً در اولویت دوم قرار دارد .] سنگدانه ها از 2در.

آسفالت سرد - عمران سافت

23 ا کتبر 2016 . آسفالت‌های سرد به مخلوطی از مصالح سنگی با قير محلول، امولسيون گفته می‌شود كه عمل اختلاط قير و مصالح در درجه حرارت محيط انجام و متراكم می‌شود. . دانه بندی اجزای دانه درشت و دانه ریز نیز برای اختلاط و تامین مشخصات، با توجه به حداکثر قطر سنگدانه‌ها، باید مطابق دانه بندی مصالح درشت دانه و ریزدانه باشد. انتخاب.

) > ( 55

9 مارس 2014 . و ﺍﻓﻘﯽ ﮔﺮﺩﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﯽ ﺁوﺭﻧﺪ . ﺩﺭﺟﻪ ﭘﺨﺖ. ﺁﻫﮏ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺩﺭﺟﻪ ﺧﻠﻮﺹ ﺳﻨﮓ ﺁﻫﮏ ﺩﺍﺭﺩ. ،. ﺳﻨﮓ. ﺁﻫﮏ ﭘﺮ. ﻣﺎﯾﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﻣﺎی. 800. ﺗﺎ. 1000. ﺩﺭﺟﻪ و ﺳﻨﮓ ﺁﻫﮏ ﮐﻢ ﻣﺎﯾﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﻣﺎی. 1000. ﺗﺎ. 1400. ﺩﺭﺟﻪ. ﻣﯽ ﭘﺰﺩ .. ﻣﻮﺍﺩ ﭘﻮﺯوﻻﻧﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻢ ﮐﺮﺩﻥ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺁﺑﮕﯿﺮی ﺳﯿﻤﺎﻥ، ﺁﺏ ﺑﻨﺪی ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺘﻦ، ﮐﺎﻫﺶ وﺍﮐﻨﺶ ﻗﻠﯿﺎﯾﯽ. ﺳﻨﮕﺪﺍﻧﻪ ﻫﺎ و ﺣﻤﻠﻪ ﺳﻮﻟﻔﺎﺗ. ﻬ. ﺎ ﺩﺭ ﺑﺘﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ . ﻣﻮﺍﺩ ﭘﻮﺯوﻻﻧﯽ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﮐﻠﯿﻨﮑﺮ ﺩﺭ.

Pre:تصویری از آماده سازی زغال سنگ
Next:ماشین آلات سنگ شکن کوچک طلا