سنگ آهن جدایی متوسط ​​متراکم

سنگ آهن جدایی متوسط ​​متراکم,آموزش واحد جداسازی و تامین هوای صنعتی (ASU: Air Separation Unit .21 ژوئن 2017 . این روش برای تولید نیتروژن در دِبی های کم تا متوسط کاربرد داشته و درصد میزانِ خالص سازی در آن پایین تر از روش سرد ساز است. ... این کمپرسورها هوا را تا ۲/۹ بار گِیج متراکم نموده و هوای خروجی از کمپرسور به منظور جداسازی قطرات آب و یا روغنی که ممکن است به همراه آن وجود داشته باشد به دو برج air receiver فرستاده می.سنگ آهن جدایی متوسط ​​متراکم,كيمياتعليم و تربيت نقطۀ آغاز هر تحول و سنگ بنای توسعه در هر جامعه است. .. حتماً در یک قس مت کوچک حجم اتوم متراکم گردیده و به نام هسته یاد می شود. ذرات .. اتومی آهن. 2 - اگر فاصله بین دوهس ته در مالیکول دو اتومی ) ش عاع کوالنسی ( بر دو تقسیم گردد،. شعاع اتومی حاصل می گردد . شعاع و اندر والس= نصف فاصله بین دو هسته مجاور.

24 نظرات

جلد 2 - سازمان تحقیقات

27 دسامبر 2015 . آهـن نیز مـی باشـد. این رقـم در صـورت پیوند. بـر پایـه هـای پاکوتـاه و نیمـه پاکوتـاه بـرای. احـداث باغ هـای متراکم و نیمـه متراکم قابلیت. کاربـرد دارد. ... مشخصات. هيبريد K14-12. والدين. شاهرود 12 و ژنوتيپ انتخابی. بومی. زمان گل دهی. دير گل. زمان رسيدن ميوه. متوسط رس. نوع پوست ميوه. سنگی. شکل ميوه. كشيده. وزن ميوه.

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم وتحقیقات - Aquatic Commons

4 ژانويه 2011 . سنگ های نفت زا، سنگ های آتشفشانی، پر مرغ، پوسته فندق، مغز پوسته نارگیل، مغز فیبر نیشکر، ریشه. سنبل آبی و. صورت .. اکسیدهای فلزی موجود در طبیعت همچون آلومینا، اکسید آهن، اکسید منگنز هستند که بویژه در حذف .. spent grains, Separation and Purification Technology, 40, PP.309-315. [44] Gupta.

سنگ آهن جدایی متوسط ​​متراکم,

درسنامه دستگاه پوست - دانشكده پزشكي همدان

ﭘﻮﺳﺖ. 29. ﺷﻜﻞ. -13. ﻣﻘﻄﻊ ﻻﻳﻪ رﺗﻴﻜﻮﻟﺮ درم، ﻛﻪ از ﺑﺎﻓﺖ ﻫﻤﺒﻨﺪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﺤﺘﻮي دﺳﺘﺠﺎت ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺿﺨﻴﻢ ﻛﻼژن ﻧﻮع. I. ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ . رﻧﮓ آﻣﻴﺰي. ﭘﻴﻜﺮ. وﺳﻴﺮوس. ﻧﻮر ﭘﻼرﻳﺰه. (PSP). ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ. ﺷﻜﻞ .. ﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﺳﻮﻟﻔﻮردار ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺷﻮد ، ﻣﻴﺰان آﻫﻦ ﺧﻮن درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻴﻤﺎر. ﻛﻤﺒﻮد آﻫﻦ ﻧﺪاﺷﺖ ﻓﻘﻂ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﮔﻮﮔﺮد دار ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﻲ ﮔﺮدد در ﺻﻮرت ﻛﻤﺒﻮد آﻫﻦ ﻫﺮ دو ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﻲ ﮔﺮدد. (. آﻫﻦ. +. اﺳﻴﺪ.

راهنمای جامع تجارت با کشور آلمان – اقتصاد برتر

26 ا کتبر 2017 . آلمان بجز زغال سنگ معادن نسبتاً کوچک سنگ آهن، بوکسیت، سنگ مس، نیکل، قلع، نقره، پتاس و نمک ذخایر طبیعی نسبتاً کمی دارد و شدیداً به واردات مواد اولیه متکی .. مدل اقتصادی آلمان اساساً متکی بر یک شبکه متراکم از شرکت های کوچک و متوسط می باشد؛ یعنی بیش از ۳ میلیون واحد که برای حدود ۷۰ از کارگران حقوق.

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید - زمین شناسی .

23 نوامبر 2009 . آﻫـﻦ آزاد ﺷـﺪه ﻧﺎﺷـﯽ از اﻧﺤـﻼل. ﭘﯿﺮﯾﺖ ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﺪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﺎﻧﯿﻬﺎي ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺣﺎﺻـﻞ از دﮔﺮﺳـﺎﻧﯽ. ﮔﺮﻣﺎﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ژاروﺳﯿﺖ، ﮐﻠﺮﯾﺖ و ﺑ. ﯿﻮﺗﯿﺖ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖ. ﮐﺮده. و. ﯾﺎ ﺑﻪ. ﺻﻮرت اﮐﺴﯿﺪ آﻫﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺮﯾﺖ. ﺑﯽ. ﺷﮑﻞ ﺑﺎ. ﺧﻮردﮔﯿﻬﺎي ﺧﻠﯿﺠﯽ ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﺪ در اﺛـﺮ واﮐـﻨﺶ آﻫـﻦ ﺣﺎﺻـﻞ از. دﮔﺮﺳــﺎﻧﯽ ﮐﺎﻧﯿﻬــﺎي ﻓﺮوﻣﻨﯿــﺰﯾﻦ ﺳــﻨﮓ ﻣﯿﺰﺑــﺎن. (. ﺑﯿﻮﺗﯿــﺖ و. آﻣﻔﯿﺒﻮل. ) ﺑﺎ ﮔﻮﮔﺮد ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﯿﺎﻻت ﮔﺮﻣﺎﺑﯽ ﺑـﻪ. وﺟـﻮد آﻣـﺪه.

میراث معدنکاری و معدنی گردشگری زمین - دانشگاه علم و فرهنگ

درصد آهن، مس، فسفات، آزبست، بوکسیت، منگنز و زغال سنگ قابل بهره برداری در معادن روبداز. استخراج می شوند. تقریبا . ذخایری هستند با حجم زیاد و متراکم که عیار کانی در آنها متغیر و مقدار آن از زون کم. عیار بده سدمت ز . نکته قابل توجه در خصوص موادی از قبیل شیل ، فسفات ، نمک و حتی زغال سنگ است که در برخدی از. مدوارد. نیازی به.

جلد 2 - سازمان تحقیقات

27 دسامبر 2015 . آهـن نیز مـی باشـد. این رقـم در صـورت پیوند. بـر پایـه هـای پاکوتـاه و نیمـه پاکوتـاه بـرای. احـداث باغ هـای متراکم و نیمـه متراکم قابلیت. کاربـرد دارد. ... مشخصات. هيبريد K14-12. والدين. شاهرود 12 و ژنوتيپ انتخابی. بومی. زمان گل دهی. دير گل. زمان رسيدن ميوه. متوسط رس. نوع پوست ميوه. سنگی. شکل ميوه. كشيده. وزن ميوه.

درسنامه دستگاه پوست - دانشكده پزشكي همدان

ﭘﻮﺳﺖ. 29. ﺷﻜﻞ. -13. ﻣﻘﻄﻊ ﻻﻳﻪ رﺗﻴﻜﻮﻟﺮ درم، ﻛﻪ از ﺑﺎﻓﺖ ﻫﻤﺒﻨﺪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﺤﺘﻮي دﺳﺘﺠﺎت ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺿﺨﻴﻢ ﻛﻼژن ﻧﻮع. I. ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ . رﻧﮓ آﻣﻴﺰي. ﭘﻴﻜﺮ. وﺳﻴﺮوس. ﻧﻮر ﭘﻼرﻳﺰه. (PSP). ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ. ﺷﻜﻞ .. ﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﺳﻮﻟﻔﻮردار ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺷﻮد ، ﻣﻴﺰان آﻫﻦ ﺧﻮن درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻴﻤﺎر. ﻛﻤﺒﻮد آﻫﻦ ﻧﺪاﺷﺖ ﻓﻘﻂ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﮔﻮﮔﺮد دار ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﻲ ﮔﺮدد در ﺻﻮرت ﻛﻤﺒﻮد آﻫﻦ ﻫﺮ دو ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﻲ ﮔﺮدد. (. آﻫﻦ. +. اﺳﻴﺪ.

میراث معدنکاری و معدنی گردشگری زمین - دانشگاه علم و فرهنگ

درصد آهن، مس، فسفات، آزبست، بوکسیت، منگنز و زغال سنگ قابل بهره برداری در معادن روبداز. استخراج می شوند. تقریبا . ذخایری هستند با حجم زیاد و متراکم که عیار کانی در آنها متغیر و مقدار آن از زون کم. عیار بده سدمت ز . نکته قابل توجه در خصوص موادی از قبیل شیل ، فسفات ، نمک و حتی زغال سنگ است که در برخدی از. مدوارد. نیازی به.

سنگ آهن جدایی متوسط ​​متراکم,

میراث معدنکاری و معدنی گردشگری زمین - دانشگاه علم و فرهنگ

درصد آهن، مس، فسفات، آزبست، بوکسیت، منگنز و زغال سنگ قابل بهره برداری در معادن روبداز. استخراج می شوند. تقریبا . ذخایری هستند با حجم زیاد و متراکم که عیار کانی در آنها متغیر و مقدار آن از زون کم. عیار بده سدمت ز . نکته قابل توجه در خصوص موادی از قبیل شیل ، فسفات ، نمک و حتی زغال سنگ است که در برخدی از. مدوارد. نیازی به.

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید - دانشگاه فردوسی .

ﻣﺘﻮﺳﻂ دﻗـﺖ ﻃﺒﻘـﻪ. ﺑﻨـﺪي ﺷـﺒﮑﻪ. 98. درﺻـﺪ. ﺑﻪ. دﺳﺖ آﻣﺪ و. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،. ﻣﺪل. ﺳﺎزي ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ داده. ﻫﺎي ﻃﯿﻒ راﻣﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﭘﺮﺳﭙﺘﺮون در ﻃﺒﻘﻪ. ﺑﻨﺪي. ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ. آﻣﯿﺰ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪ . واژه. ﻫﺎ. ي. ﮐﻠﯿﺪي. : آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ. ، آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣﺆﻟﻔﻪ اﺻﻠﯽ،. ﭘﺴﺘﻪ،. ﺷﺒﮑﻪ .. Evaluation of the effectiveness of different devices in the process of separation .. ي زﯾﺮﯾﻦ و ﺳـﻨﮓ و ﮐﻠﻮﺧـﻪ در ﻻﯾـﻪ. ي. ﺳﻄﺤﯽ را ﺑﻪ.

اﻧﺠﻤﻦ ﺳﺮاﻣﻴﻚ اﻳﺮان ﻲ دﻛﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﻣﺤﺒ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺳﻮري دﻛﺘﺮ

ﮔﺮي. ژﻟﻪ. اي. رﻳﺨﺘﻪ. ﮔﺮي ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮﻧﻲ. ﻗﺎﻟﺐ. ﮔﻴﺮي ﺗﺰرﻳﻘﻲ. رﻳﺨﺘﻪ. ﮔﺮي ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر. اﺳﺘﺤﻜﺎم ﺗﺮ. ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ زﻳﺎد. (. ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ژل. ) ﻛﻢ. زﻳﺎد. ﻛﻢ. اﺳﺘﺤﻜﺎم ﺧﺸﻚ. زﻳﺎد. ﻛﻢ. ﻛﻢ. ﻛﻢ. ﻣﻮاد ﻗﺎﻟﺐ. ﻓﻠﺰ، ﺷﻴﺸﻪ، ﭘﻠﻴﻤﺮ، ﻣﻮم. ﮔﭻ .. ﮔﻨﺪﻟﻪ، ﺻﺤﺖ، دﻗﺖ . -1. ﻣﻘﺪﻣﻪ. در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﮔﻨﺪﻟﻪ ﺳﺎزي، ﺳﻨﮓ آﻫﻦ اﻛﺴﻴﺪ ﻣﻲ. ﺷﻮد و ﺗﻼش ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ آﻫﻦ ﻣﻮﺟـﻮد در. ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﺑﺼﻮرت ﻫﻤﺎﺗﻴﺖ. (. اﻛﺴﻴﺪ آﻫﻦ ﺳﻪ ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ ﻳﺎ ﻫﻤﺎن. Fe2O3. وﺟﻮد. داﺷﺘﻪ. ﺑﺎﺷﺪ.

راهنمای سالن و شماره غرفه

ZARSHOURAN. مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران. 10-11. K.04. IRANIAN MINERAL PROCESSING RESEARCH. CENTER - IMPRC. سنگ آهن سنگان. 10-11 .. Email separationandritz. Internet .andritz/separation. Hall 8-9, Stand No A.26. ANDRITZ Separation. - Global partnership for local solutions.

مهندسی عمران مدرّس - سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه تربیت مدرس

مصالح سنگی و خاکی طبیعی و یا. متراکم شده، در موارد زیادی دو مقیاس تخلخل را از خو. د. نشان می. دهند که در آن ریزحفره. ها ب. ه وسیله درشت حفره. ها. احاطه شده. اند؛. مثل مواردی که در بافت سنگ. های شکسته شده. وجود دارد. در خاک. ها، تخلخل دو گانه به دلیل وجود. مجله علمی. –. پژوهشی. مهندسی. عمران مدرس. دوره شانزدهم، شماره. ،5. ویژه نامه. سال. 1335. 11.

ﺿﻮاﺑﻂ ﻃﺮح و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻓﻮﻻدی ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺷﻤﺎره 325 - دانشگاه آزاد .

ﻫﺎی ﺣﻤﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﭘﺎﻻﯾﺶ ﺳﻨﮓ ﺁﻫﻦ. ﺳﺎﺯﻩ. ﻫﺎی ﮐﻠﻮﺧﻪ. ﺳﺎﺯی و ﮔﻨﺪﻟﻪ. ﺳﺎﺯی .. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ. ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻓﻮﻻﺩی. ٢٤. ) ﺑﺎﺭ ﺑﺮ ﻣﺘﺮﺍ ﺑﺮ ﺭ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘ ﺎﻧﻬﺎ ﻮ ﺎ ﺘﺮ. ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ. ﮐﻪ ﺩو ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ. 6. ﻣﺘﺮ ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮ ﺩﺍﺭﺍی ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﮐﻞ. ﻣﺘﻔﺎوﺕ ﺑﺎﺷﻨﺪ،. ﺑﺮﻑ ﺭوی ﺑـﺎﻡ. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﮐﻮﺗﺎﻫﺘﺮ ﻣﺘﺮﺍﮐﻢ ﻣﯽ. ﺷﻮﺩ . ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺜﻠﺚ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺑﺎﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ dh. S. 6. − 6 .. ﺑﺮﺍی ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﺟﺪﺍﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺩ. و. ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺠﺎوﺭ. ،. ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ.

دریافت متن کامل فصلنامه مطالعات راهبردی زمستان 95 - مرکز بررسی‌های .

18 فوریه 2013 . تحقق عدالت سنگ پایة مشروعیت عملکرد دولت و بودجة دولتی محسوب می شود. با این مالحظه، . در استقالل قوا، اصل بر جدایی سیاست ها نیست بلکه با حفظ ارتباط میان قوای حکومتی. صرفاً بر اساس .. و این تعطیلی به طور متوسط 5 روز به طول انجامیده است، درحالی که ممانعت از خروج سپرده ها به طور. متوسط 41 ماه طول.

کم توانی ذهنی ، فقر و توانبخشی مبتنی برجامعه - المپیک ویژه

18 مه 2017 . کم توانی ذهنی ، فقر و توانبخشی مبتنی برجامعه. (پیش نویس سخنرانی در مادرید). توسط اینار هلاندر ( ۱ ). خلاصه : کم توانی ذهنی یکی از رایج ترین انواع معلولیت هاست ؛ و طبق اکثر تحقیق ها ، سه درصد کل جامعه کم توانی ذهنی دارند . حتی اشخاصی که کم توانی ملایمی از نظر ذهنی دارند در یافتن شغل دچار مشکلات بسیار.

وشته روستاي )بازنگري( طرح هادي البرز بنياد مسکن انقالب اسالمي استان

هر چند متوسط دمای. ساالن. ه رقم مناسبی را نشان می دهد اما مقایسه حداقل و حداکثر دما نشانگر تغییرات باالی دما در طول سال. است. گرمترین ماه سال، ماه جوالی )تیر. -. مرداد( است که .. ساخته شده است. جدول شماره. 00. -. کيفيت مصالح ساختمانی به کار رفته در. واحدهاي ساختمانی روستاي. وشته. بادوام ). اسلكت فلزي یا بتنی و آهن و آجر یا. سنگ و آهن.

كمردرد – سیب سلامت

10 ا کتبر 2012 . سطح هریک از آنها به شکل ساختمان سنگی نازکی است که از ماده غضروف مانندی ساخته شده است و انتهای صفحات هر یک از مهره ها را محافظت می کند. خارج و کنار مهره یک رباط ... شکاف یا جدایی استخوان در اثر فشارهای شدید یا ایستادن طولانی یا در نتیجه صدمات سخت مانند شکستگی استخوان به وجود می آید. بنابراین، دو نوع.

كدام اثر خود را بيشتر دوست دارند؟ - Turuz

اصلاُّ اين سوًال كه «از آثار خود كدام را بيشتر دوست داري» منطقي بنظرم نمي رسد، زيرا سنگ و كلوخ هم هميشه به يك حال نيست، چه رسد به انسان و تا چه رسد به شاعر من هم به اقتضاي .. محمود شاهرخي: استاد يكي از توصيه هائي كه به شعرا فرموديد اين است كه شعرهاي متوسط را نخوانند. .. عروس گل از شو گرفته طلاق عجوزش به سركوفت رخت و جهيز.

كمردرد – سیب سلامت

10 ا کتبر 2012 . سطح هریک از آنها به شکل ساختمان سنگی نازکی است که از ماده غضروف مانندی ساخته شده است و انتهای صفحات هر یک از مهره ها را محافظت می کند. خارج و کنار مهره یک رباط ... شکاف یا جدایی استخوان در اثر فشارهای شدید یا ایستادن طولانی یا در نتیجه صدمات سخت مانند شکستگی استخوان به وجود می آید. بنابراین، دو نوع.

در مرکز زمین چه خبر است؟ - خبرگزاری میزان

17 ا کتبر 2016 . آهن در شرایط عادی یک عنصر نسبتا متراکم است و تحت فشار شدید در هسته‌ی زمین می‌تواند چگالی بیشتری پیدا کند. بنابراین یک هسته‌ی آهنی می‌تواند معمای جرم . با نقشه‌برداری از مسیر امواج S مشخص شد که ۳۰۰۰ کیلومتر پایین‌تر از پوسته‌ی زمین سنگ به مایع مذاب تبدیل می‌شود. از این رو پیشنهاد شد که کل هسته یک.

آشنایی با دریاچه نمکی حوض سلطان - کانون گردشگران جوان ایران

1 ژانويه 2017 . لایه اکولوژیک: این ناحیه که به صورت نواري در حاشیه دریاچه و بیشتر در ضلع هاي شمالی و شمال‌غربی آن به صورت پوشش‌هاي متراکم از گونه‌هاي گیاهان شورپسند است، بخشی از . ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ از ﻧﻈﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﻋﻨﺼﺮ در ﻗﺸﺮ ﺧﺎرﺟﯽ زﻣﯿﻦ است و اﻏﻠﺐ اﯾﻦ ﻓﻠﺰ، ﺑﺼﻮرت ﺗﺮﮐﯿب‌های ﻣﺤﻠﻮل در آب درﯾﺎﻫﺎ و ﯾﺎ ﺑﺼﻮرت ﺳﻨﮓ‌ ﻣﻌﺪن ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ‌ﮐﻠﺮﯾﺪ، در ﻃﺒﯿﻌﺖ پیدا ﻣﯽ‌ﺷﻮد.

Pre:استخراج از معادن طلا در رودزیا
Next:کارخانه شانگزو ماشین آلات mingda